WWF Bulgaria

Международна природозащитна организация. Медиен партньор на събитието

Дунавско-Карпатската програма на WWF работи в България от 1998 г.

Основните й цели са опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и гарантирането на устойчивото развитие в района, който обхваща България, Румъния, Словакия, Хърватия, Украйна и Молдова.

Днес WWF е една от водещите природозащитни организации, която работи по широк кръг проблеми – от местообитанията от европейско значение в мрежата Натура 2000 и защитените територии, през горите и сладководните екосистеми до земеделските политики и развитието на селските райони.